Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Notariskantoor Hendriks

Op de dienstverlening van Reza Notarispraktijk B.V. (Notaris Hendriks), gevestigd in de gemeente Oude IJsselstreek, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1 oktober 2014 onder nummer 09171410. 

 
Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 1. De notaris: Reza Notarispraktijk B.V. (Notaris Hendriks), zijnde de rechtspersoon die deze voorwaarden gebruikt, de notaris, zijn waarnemer en medewerkers die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
 2. Opdrachtgever: degene die een opdrachtbevestiging heeft ondertekend of op andere wijze aan de notaris opdracht heeft gegeven of stilzwijgend met de opdrachtbevestiging akkoord is gegaan. Ingeval van oprichting van een rechtspersoon worden zowel (ieder van) de oprichter(s) als de rechtspersoon als hoofdelijke opdrachtgevers beschouwd. 
 3. Cliënt: degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 4. KNB: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te 's-Gravenhage. 
 
Artikel 2 Werkingssfeer 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, geen daarvan uitgezonderd, tenzij tussen de notaris en de opdrachtgever/cliënt uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Deze algemene voorwaarden zetten daarmee strijdige algemene voorwaarden van opdrachtgever/cliënt opzij in de verhouding tussen de notaris en opdrachtgever/cliënt. 
 
Artikel 3 Opdracht
 1. Opdrachten worden door de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever; derden kunnen daaraan in generlei opzicht rechten ontlenen. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is de notaris bevoegd van cliënt een bevestiging van die opdracht te verlangen.
 2. Het in ontvangst nemen van een door/namens de notaris op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerp-akte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan de notaris, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen. De ontvangst door de notaris van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan de notaris tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake. 
 3. Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de notaris, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een bepaalde persoon de opdracht uitvoert. De werking van artikel 7:404 BW wordt dan ook uitgesloten. In dit kader wordt eveneens uitgesloten de werking van artikel 7:407 lid 2 BW dat bepaalt dat hoofdelijke aansprakelijkheid ontstaat indien twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen.
 4. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. De notaris zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (waaronder advocaten, procureurs, vertalers, accountants, belastingadviseurs, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De notaris is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. De notaris is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door hem ingeschakelde derden mede namens de opdrachtgever(s) te aanvaarden.  
 5. Opdrachtgever/cliënt is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens aan de notaris te verstrekken, in te staan voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, en bij wijzigingen in die gegevens deze zo spoedig mogelijk te verstrekken. Indien de notaris, doordat opdrachtgever/cliënt onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken om de opdracht alsnog correct uit te kunnen voeren, behoudt de notaris zich het recht voor deze schade en kosten bij cliënt in rekening te brengen.
 6. Alle uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. De notaris is gerechtigd pas afschriften van verleden akten af te geven aan de betreffende cliënt- (en) nadat de declaratie met betrekking tot deze opdracht volledig is voldaan. 
 
 
Artikel 4 Honorarium
 1. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de notaris gehanteerde uurtarief. De notaris behoudt zich het recht voor zijn honorarium op regelmatige basis aan te passen. 
 2. Opdrachtgever/cliënt is naast het honorarium verschuldigd extra kosten, indien en voor zover deze worden gemaakt als daar zijn leges, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten telefonische overboekingen, kosten expres- en/of koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten, reiskosten en dergelijke. Deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of verschotten uit te sluiten. 
 3. De kosten welk door de notaris worden gemaakt ten gevolge van de woonplaatskeuze ten kantore van de notaris, komen voor rekening van de verzoekende opdrachtgever.
 
Artikel 5 Annulering/uitstel 
 1. In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever/cliënt in elk geval verschuldigd de kosten die voor een dossier zijn gemaakt, welke kosten meer specifiek bestaan uit de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door de notaris gehanteerde uurtarief, alsmede de hiervoor onder artikel 4 lid 2 bedoelde kosten. 
 2. In geval een opdracht binnen twee werkdagen voor de geplande afspraak wordt uitgesteld, behoudt de notaris zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen aan opdrachtgever/cliënt.
 3. Het uitbetalen van gelden aan rechthebbenden geschiedt volgens de richtlijnen en beleidsregels van de KNB. Bij "onroerend goed" transacties wordt alleen geld uitgekeerd aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd. Uitzonderingen op deze regel zijn slechts toegestaan ingeval de beleidsregels van de KNB aan derden dit aangeven. Het is niet toegestaan dat partijen in de akte hun vordering op de notaris cederen of verpanden aan derden, aangezien het de notaris ook in dat geval op grond van vorenstaande beleidsregel niet is toegestaan aan anderen dan partijen in de akte gelden over te maken. Dergelijke cessies en verpandingen sorteren derhalve geen enkel effect jegens de notaris. Ook bij andersoortige transacties zal de notaris handelen in de geest van vorenbedoelde richtlijnen en beleidsregels. 
 
Artikel 6 Declaraties/betalingen 
 1. De door de notaris opgegeven kosten voor werkzaamheden worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders vermeld. 
 2. In opdrachten welker behandeling een periode van meer dan een maand vergt, behoudt de notaris zich het recht voor voorschotnota's/tussentijdse declaraties te verzenden, welke binnen de daarop aangegeven tijd dienen te zijn betaald. Uitvoering van een opdracht mag worden opgeschort zolang een declaratie door opdrachtgever/cliënt niet is voldaan. 
 3. Indien opdrachtgever een ander is dan cliënt, verbindt opdrachtgever zich hoofdelijk met cliënt voor betaling van declaraties.
 4. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is deze natuurlijke persoon derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de declaratie.
 5. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt. Alles onverminderd de verdere rechten die de notaris ter zake kan uitoefenen. 
 6. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever/cliënt, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op tenminste 20 % van het totaalbedrag van de nota, met een minimum van € 250,00. 
 7. Klachten over declaraties, ongeacht van welke aard, dienen op straffe van verval binnen de in de richtlijnen van de KNB aangegeven termijn schriftelijk te zijn ingediend.
 8. De notaris is bevoegd openstaande declaraties te verrekenen met gelden welke de notaris ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt onder zich heeft op de derdengeldenrekening. 
 
Artikel 7 Cliëntenonderzoek
Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:
 • in verband met de dienstverlening een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;
 • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 
Artikel 8 Archivering 
Nadat de opdracht is uitgevoerd zal de notaris het dossier 10 jaar bewaren met uitzondering van legalisaties. Daarna staat het de notaris vrij het dossier te vernietigen. Het staat de notaris vrij het dossier fysiek dan wel digitaal te bewaren. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 10 jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen. 
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
 1. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB heeft de notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken. 
 2. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft
 3. De in artikel 9 lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. De onder lid 1 van onderhavig artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
Artikel 10 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 1. Op de in artikel 9 bedoelde aansprakelijkheid is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij door de KNB een andere rechtsgang is aangewezen. 
 2. Op alle in deze algemene voorwaarden genoemde termijnen is de Algemene termijnenwet van toepassing