De notaris moet volledige toegang krijgen tot alle informatie in het UBO-register. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in een brief aan de Eerste Kamer. In de huidige situatie is toegang voor notarissen tot het UBO-register nog beperkt.

Het voorstel voor het UBO-register (‘ultimate beneficial owner’) ligt nog bij de Eerste Kamer. Naar verwachting gaat het register komend voorjaar van start, als gevolg van Europese regels. Vanaf dat moment zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of personen met zeggenschap in het UBO-register in te schrijven. Het doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen.

Notarissen hebben volgens het huidige voorstel enkel toegang tot de voor iedereen openbare gegevens in het UBO-register, zoals namen, geboortedata, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het economische belang. Aanvullende informatie, bijvoorbeeld om aan alle Wwft-verplichtingen te voldoen, moet de notaris zelf verzamelen.

Dit moet volgens de KNB veranderen, met het oog op de notaris als ‘een van de poortwachters van het financiële stelsel, die een belangrijke rol hebben bij het signaleren en voorkomen van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen’. De ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid hebben al toegezegd de toegang van Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens in het UBO-register voor een formeel advies voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verder vindt de KNB dat er naast een UBO-register ook een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) zou moeten komen, als middel voor de aanpak van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financieel-economische criminaliteit. “De toegevoegde waarde van het CAHR ten opzichte van het UBO-register zit onder meer in de vulling,’ aldus de beroepsorganisatie. “Het UBO-register wordt gevuld met gegevens die zijn aangeleverd door de registratieplichtige vennootschappen en andere juridische entiteiten en hun belanghebbenden. Het CAHR berust op wettelijk verplichte opgaven door notarissen op basis van notariële akten.”