Onderzoek en melding

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht cliëntenonderzoek te doen en eventuele vermoedens van witwassen of financieren van terrorisme te melden.

Deze onderzoeksplicht geldt voor alle zaken waar onroerend goed bij is betrokken en voor alle diensten voor bedrijven en instellingen. De Wwft geldt niet voor familie- en erfrecht, tenzij sprake is van een ongebruikelijke transactie bij belastingaangiften.

Onderzoek

Wij zijn gehouden om bij een zakelijke transactie of een transactie met onroerend goed (ook hypotheken) u persoonlijk te identificeren met een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort, rijbewijs identiteitskaart of vreemdelingendocument. Als wij van oordeel zijn dat een bepaalde cliënt of transactie grote(re) risico’s meebrengt, dan zijn wij verplicht om verder onderzoek te doen. Verscherpt onderzoek is bijvoorbeeld verplicht voor cliënten die een politiek prominente functie (PEP) bekleden.

De identiteit van een rechtspersoon, zoals een bv, vereniging, stichting of onderneming, kan onder andere worden vastgesteld via een uittreksel uit het handelsregister. Hebt u meer dan 25% belangen in een rechtspersoon, dan moet ook uw identiteit afzonderlijk worden vastgesteld. Deze personen worden ook wel UBO’s genoemd: ultimate beneficial owner. Ook hier zijn wij verplicht om verder onderzoek te doen, indien wij van oordeel zijn dat sprake is van een verhoogd risico.

Meldingsplicht

Indien wij vermoeden dat sprake is van een (voorgenomen) transactie ongebruikelijk is, of te maken zou kunnen hebben met wiswaspraktijken of financieren van terrorisme zijn wij verplicht dit te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland).

Wij mogen op grond van de wet de betreffende cliënt(en) niet over de melding informeren. Op grond van onze beroepsregels mogen wij per 1 mei 2019 geen contante bedragen aannemen of uitbetalen boven € 2.500. Op grond van de Wwft geldt voor ons de verplichting contante betalingen boven de 10.000 te melden bij FIU-Nederland.

Gelet op de beroepsregels komen contante betalingen boven de € 2.500 niet meer voor. De meldingsplicht geldt ook als de cliënt contanten op onze kwaliteitsrekening stort of voornemens is om te storten.