Het oprichten van een stichting

De stichting is een rechtspersoon die meestal wordt gekozen wanneer mensen een maatschappelijk of sociaal doel nastreven en daarvoor bijvoorbeeld subsidies beschikbaar zijn.

Een stichting biedt zekerheid, omdat de bestuursleden veelal niet persoonlijk aansprakelijk zijn bij het wegvallen van inkomstenbronnen. Een stichting heeft geen leden en is daardoor flexibel.

Rechtsbevoegdheid

Een stichting kan als rechtspersoon onder meer contracten afsluiten, subsidie, donaties en erfenissen ontvangen, en bezittingen en schulden hebben. Ook mag een stichting winst maken. Deze winst kan niet worden uitgekeerd aan bijvoorbeeld de bestuurders, maar moet worden aangewend ter bereiking van het doel.

Nalatenschap regelen

Statuten

In de oprichtingsakte van een stichting worden de statuten vastgelegd. De statuten vormen de basis van uw stichting. Hierin staat een aantal verplichte onderdelen: de naam, het doel en de vestigingsplaats. Een stichting heeft ten minste één orgaan: het bestuur. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld ook een Raad van Toezicht worden ingesteld. De statuten bevatten de spelregels van de stichting.

Evenals bij een vereniging moet in de statuten worden bepaald waar het geld en de goederen van de stichting heengaan indien de stichting wordt ontbonden en de manier waarop die bestemming wordt vastgesteld. Na de oprichting van een stichting bij de notaris moet de stichting worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Voor een stichting met een ideëel doel is het fiscaal gewenst om een ANBI te zijn. Hiervoor moeten specifieke bepalingen in de statuten van uw stichting worden opgenomen.

Informatie

Voor het oprichten van een stichting is een notariële akte met statuten vereist. Wij adviseren en begeleiden u graag bij het oprichten van uw stichting en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Via deze website kunt u een offerte opvragen. Ook kunt u gratis en vrijblijvend een afspraak maken.