Testament en estateplanning

Uw overlijden is iets waar u waarschijnlijk liever niet over nadenkt. Toch is het verstandig dat wel te doen. Wat gebeurt er na uw overlijden met uw bezittingen? Als u overlijdt zonder dat u iets heeft geregeld, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Uw nalatenschap wordt in gelijke delen over uw erfgenamen verdeeld. Dit heet de wettelijke verdeling.

Veel mensen willen zelf bepalen aan wie zij hun bezittingen nalaten en hoe die worden verdeeld. Dat kan in een testament. Dit is een notariële akte waarin u vastlegt wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren.

Als u overlijdt, vormen uw bezittingen en eventuele schulden uw nalatenschap. Deze nalatenschap wordt verdeeld over uw erfgenamen. Volgens de wet zijn uw erfgenamen uw echtgenoot of echtgenote en uw kinderen. Ook een geregistreerd partner is uw erfgenaam. Een samenlevingscontract is niet voldoende om uw partner als erfgenaam aan te kunnen merken.

Pas als ook uw partner overlijdt, kunnen de kinderen hun deel opeisen. Heeft u geen partner of kinderen (meer), dan komt uw nalatenschap volgens de wet toe aan kleinkinderen. Als u geen afstammelingen heeft, erven uw ouders, broers, zussen en/of hun kinderen.

Afwijken van de wettelijke regeling

Met een testament kunt u van de wettelijke regeling afwijken. U kunt bijvoorbeeld anderen dan uw familie aanwijzen als erfgenaam. Ook kunt u erfgenamen uitsluiten. En u kunt bijvoorbeeld een executeur benoemen om uw testament uit te voeren.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner niet automatisch uw erfgenaam. In een testament kunt u uw vriend(in) tot erfgenaam benoemen. U bepaalt ook welk deel uw vriend(in) krijgt.

Indien u uit elkaar gaat en u heeft uw testament nog niet gewijzigd, dan kan uw vriend(in) bij uw overlijden nog steeds erfgenaam zijn. U kunt bepaalde bezittingen of geldbedragen nalaten aan een vriend(in) of organisatie, bijvoorbeeld een goed doel. Dat kan via een legaat, dat u in uw testament kunt opnemen.

Wilt u dat uw stiefkinderen van u erven? Dit kunt u in een testament bepalen. U heeft geen partner of kinderen (meer)? U kunt dan in een testament bepalen naar wie uw nalatenschap gaat en daarmee voorkomen dat uw nalatenschap over uw hele familie wordt verdeeld.

Bewindvoerder

Indien u het belangrijk vindt dat een erfgenaam pas vanaf een bepaalde leeftijd zelf over de erfenis mag beschikken, dan kunt u een bewindvoerder in uw testament opnemen. Deze persoon voert tot een door u vastgestelde leeftijd van de erfgenaam het beheer over het vermogen dat de erfgenaam van u erft. Meestal is dat 23 of 25 jaar. Alleen in overleg met de bewindvoerder en met diens toestemming kan de erfgenaam aan de erfenis komen.

Voogdij regelen

In uw testament kunt u regelen wie de voogdij over uw minderjarige kinderen krijgt voor het geval u beiden er niet meer bent. Ook kunt u een groot aantal andere zaken vastleggen zoals of de kinderen bij elkaar moeten blijven, of ze bij de voogd in huis moeten wonen enz. De voogd heeft het gezag over de minderjarige kinderen en ook het bewind over het vermogen van de kinderen.

Estate planning

Tijdens uw leven heeft u wellicht vermogen opgebouwd. Bijvoorbeeld een woning, een bedrijf of een aandelenportefeuille. Hoe kunt u uw zorgvuldig opgebouwde vermogen na uw overlijden juridisch en fiscaal zo gunstig mogelijk aan uw erfgenamen overdragen?

Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Iedereen die een erfenis ontvangt, moet hierover namelijk erfbelasting betalen. De percentages variëren van tien procent tot veertig procent. Wij kunnen u deskundig over estate planning adviseren.

Centraal Testamentenregister

Wij registreren uw testament in het Centraal Testamentenregister. De registratie vermeldt bij welke notaris u een testament heeft opgemaakt, niet de inhoud. Uw testament is privé en de notaris heeft een geheimhoudingsplicht. Zo kan er wel worden nagegaan, of er een testament is opgemaakt en zo ja, bij welke notaris.

Maatwerk

Het opstellen van een testament en estate planning is maatwerk. Wij zijn u graag van dienst om u over de mogelijkheden te informeren in uw persoonlijke situatie. U kunt hiervoor via onze website een offerte opvragen. Ook kunt u gratis en vrijblijvend een afspraak met ons maken.

Download de brochure