Het oprichten van een vereniging

Een vereniging is een samenwerking tussen twee of meer personen (leden) die een gemeenschappelijk doel hebben. Leden met dezelfde hobby, levensovertuiging of politieke overtuiging.

Rechtsbevoegdheid

Er zijn twee soorten verenigingen: met volledige of beperkte rechtsbevoegdheid. Voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft u een notariële akte nodig, waarin de statuten van uw vereniging zijn vastgelegd.

Indien de vereniging zonder notariële akte wordt opgericht, dan heeft de vereniging beperkte rechtsbevoegdheid. De vereniging heeft minder bevoegdheden en de bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

Statuten

In de oprichtingsakte van een vereniging worden de statuten vastgelegd. De statuten vormen de basis van uw vereniging. Hierin staat een aantal verplichte onderdelen: de naam, het doel en de vestigingsplaats. Een vereniging heeft ten minste twee organen: de Algemene Ledenvergadering en het bestuur. De statuten regelen onder andere de verhouding tussen die beide organen. Ook moet in de statuten worden vermeld hoe de Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen en bestuurders worden benoemd en ontslagen.

Evenals bij een stichting moet in de statuten worden bepaald waar het geld en de goederen van de vereniging heengaan indien de vereniging wordt ontbonden en de manier waarop die bestemming wordt vastgesteld. Na de oprichting van een vereniging bij de notaris moet de vereniging worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In het huishoudelijk reglement van een vereniging worden praktische zaken geregeld, zoals de manier van vergaderen en het gebruik van de verenigingslocatie.

Informatie

Voor het oprichten van een vereniging is een notariële akte met statuten vereist. Wij adviseren en begeleiden u graag bij het oprichten van uw vereniging en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Via deze website kunt u een offerte opvragen. Ook kunt u gratis en vrijblijvend een afspraak maken.